2D компютърна графика

2d Computer Graphics

2D компютърната графика е компютърно базирано генериране на цифрови изображения - най-вече от двуизмерни модели (като 2D геометрични модели, текст и цифрови изображения) и чрез техники, специфични за тях. Думата може да означава клон на компютърните науки, който включва такива техники, или самите модели.